top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆE INFOMACIJE

Ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju se međusobni odnosi između turističke agencije RURAL ESCAPE TOURS j.d.o.o., Stjepana Radića 3, 43284 Hercegovac, OIB: 58780551453, kao organizatora putovanja i ovlaštenog posrednika (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika odnosno ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu Putnik).
Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja, Putnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da će poštivati Opće uvjete poslovanja Agencije.
Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio programa putovanja, izleta i posredovanja u pružanju usluga smještaja, kao i Ugovora o organiziranju putovanja osim ako se ugovorne strane ne suglase drugačije.

 

2. GLAVNA OBILJEŽJA USLUGA

Sadržaj, program, cijene putovanja, smještajnih objekata, kao i minimalan broj osoba potreban za izvršenje programa, su objavljene i dostupne na web stranici Agencije (www.ruralescapetours.com) i uključuju sadržaje navedene u opisu.
Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, pristojbe, ulaznice, putno osiguranje i dr.) koje nisu uključene u objavljeni program i sadržaj, Putnik može zatražiti, a Agencija, ukoliko ima tu mogućnost, može ih ugovoriti i uključiti u Ugovor. Pojedine posebne i dodatne usluge, Putnik posebno plaća. O cijeni posebnih i dodatnih usluga, Putnik će biti obaviješten prije sklapanja Ugovora.

 

3. PRIJAVA REZERVACIJE

Putnik se za program ili smještaj, koje nudi Agencija na svojoj web stranici, može prijaviti putem elektroničke pošte, kontakt obrasca istaknutog na web stranici, društvenih mreža ili putem telefonskog poziva.
Prilikom prijave u bilo kojem obliku, Putnik svojevoljno ispisuje tražene podatke istaknute na obrascu, ili koji se traže putem elektroničke pošte ili telefonskog poziva. Putnik jamči da je Agenciji dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ugovora i pozitivnih zakonskih propisa, a Agencija se obvezuje štiti te iste podatke kako je navedeno u točki 10. ovih Općih uvjeta poslovanja.
Rezervacija postaje valjana kada je plaćena akontacija ili cijeli iznos za traženi program. Cijeli iznos za traženi program mora biti plaćen do ugovorenog datuma, u suprotnom rezervacija se poništava.

 

4. PLAĆANJE

Akontacija ili cijeli iznos plaća se ovisno o izletu, putovanju i smještajnom objektu (ukoliko u ponudi to nije drugačije navedeno) i to:

 • Za izlete: naplaćuje se puni iznos prilikom potvrde rezervacije,

 • Za putovanja: 30% od ukupnog iznosa prilikom potvrde rezervacije (akontacija) te ostatak iznosa 10 dana prije realizacije programa,

 • Za smještajne objekte: naplaćuje se puni iznos prilikom potvrde rezervacije.

Plaćanje programa i smještajnih objekata vrši se prema podacima istaknutim na ponudi. Nakon vidljive uplate cjelokupnog iznosa, Agencija izdaje račun koji je ujedno i potvrda o rezervaciji (vaučer) kojeg je Putnik dužan predočiti izvršitelju usluga neposredno prije polaska na izlet, putovanje ili prilikom dolaska u smještajni objekt. Plaćanja se izvršavaju transakcijski (Internet bankarstvo ili općom uplatnicom u banci) u kunama (kn) ili eurima (€). Cijene mogu biti izražene u eurima na računu ili ponudi. Cijene u eurima su okvirne i mogu odstupati ovisno o dnevnom tečaju. Više o načinu rezerviranja i načinima plaćanja na Rezervacija i načini plaćanja.

 

5. CIJENE USLUGA

Cijene programa i smještajnih objekata objavljene su u opisu sadržaja na web stranici Agencije (www.ruralescapetours.com) i vrijede od dana objavljivanja. Cijene su bazirane na osnovi ugovora o suradnji između Agencije i davatelja i/ili organizatora usluga i ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta. Eventualne razlike u cijenama ne mogu biti predmet prigovora.
Ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge, a koje utječu na cijenu, Agencija zadržava pravo promjene cijene najkasnije 7 dana prije početka izleta, 20 dana prije početka putovanja i 30 dana prije dolaska u smještajnu jedinicu. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.
Ako bi povećanje cijene iznosilo više od 10 posto od ugovorene cijene, Putnik ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na naknadu štete. O raskidanju ugovora, Putnik je dužan obavijestiti Agenciju pismenim putem u roku od 2 dana od primljene obavijesti, u suprotnom smatra se da je suglasan s promjenom cijene.
Ako su promjene cijena prouzročile sniženje cijena, Agencija će Putniku vratiti razliku do ranije ugovorenog iznosa.

 

6. KATEGORIZACIJA USLUGA

Ponuđena prijevozna sredstva, smještajni objekti, restorani i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme stvaranja ponude i izdavanja programa. Standardi prehrane, prijevoznih sredstava, smještajnih objekata i drugih usluga u pojedinim mjestima i zemljama su različiti i nisu usporedivi.
Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu i Općim uvjetima, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od djelatnika prodajnog mjesta, telefonom, pismeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.
Raspored smještaja u smještajnim jedinicama određuje recepcija, vlasnik ili druga odgovorna osoba u mjestu boravka.

 

7. NAJMANJI BROJ PUTNIKA I OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE AGENCIJE

Najmanji broj prijavljenih putnika istaknut je u programima posebno za svaki izlet, putovanje i smještajni objekt. U slučaju nedovoljno prijavljenih broja putnika navedenog u programu i ugovoru, Agencija ima pravo otkazivanja putovanja. Prijavljeni Putnik će biti obaviješten 7 dana prije početka programa, a Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene, bez prava na naknadu štete. Agencija će vratiti sva plaćanja vezana uz putovanje bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora. Agencija će Putnika neodgodivo obavijestiti o svakoj promjeni programa putovanja i izleta. Agencija može otkazati putovanje, izlet ili smještaj u bilo kojem trenutku ako prije početka ili za vrijeme putovanja ili izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, elementarne nepogode, pojave pandemije zarazne bolesti i sl.), tada Putnik stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene programa, bez obveze naknade štete. U slučaju otkazivanja polaska, Agencija može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi alternativni program. Putnik se bez odgode mora očitovati da li prihvaća ili odbija zamjenski program. Ako putnik odbije izmjene ili se ogluši na ponudu Agencije, tada se raskida ugovor a Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova. U slučaju prihvata izmijenjenog dana polaska, Putnik nema nikakvih potraživanja prema Agenciji kao ni prema davatelju ili organizatoru usluga s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako alternativni program ima nižu cijenu.

 

8. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko Putnik želi otkazati određeni program ili smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-pošta). Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku pije početka putovanja. U tom slučaju Agencija predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova (ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije) u visini koja ovisi o datumu otkazivanja rezervacije i to na slijedeći način:

 • Za izlete:
  do 48 sati prije početka izleta putniku se vraća cijeli iznos, u suprotnom Agencija zadržava cijeli iznos.

 • Za putovanja: Do 15 dana prije polaska ne naplaćuje se naknada 14 – 7 dana prije polaska naplaćuje se 30% od ukupnog iznosa (akontacija) 6 ili manje dana prije polaska Agencija zadržava cijeli iznos

 • Za smještajne jedinice: 45-15 dana prije dolaska naplaćuje se 40% od ukupnog iznosa 14-7 dana prije dolaska naplaćuje se 80% od ukupnog iznosa 6 dana ili manje prije dolaska Agencija zadržava cijeli iznos

Prema navedenom, Agencija će izvršiti sva povratna plaćanja Putniku, umanjena za primjerenu naknadu za raskid ugovora, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju. Putnici koji ne dođu („no show“) na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na potvrdi rezervacije (računu), vaučeru ili programu nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i na sve druge bitne promjene učinjene od strane Putnika, osim ako u programu i ugovoru nije izričito navedeno drugačije. Agencija može najkasnije 12 sati prije polaska otkazati izlet iz razloga koji ne predstavljaju izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti i u tom slučaju Putnik stječe pravo na povrat 100% plaćene cijene.
U slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište, Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora. O ovom slučaju, Putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu (Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 37, stavak 6 i 7). Ukoliko Putnik raskine ugovor nakon početka izleta, putovanja ili prilikom boravka u smještajnom objektu, a razlog nisu izvanredne okolnosti, Agencija ima pravo na puni iznos ugovorene cijene.

 

9. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna Putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva navedenih u promidžbenom materijalu i Ugovoru o organiziranju putovanja, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti, a Putnik se obvezuje platiti Agenciji navedeni iznos programa ili usluge u roku koji je istaknut u točki 4. (Plaćanje). Informacije o Putniku (ime i prezime, kretanja kao i imena njegovih suputnika) koje Agencija dobije radi izvršavanja usluga, smije priopćiti trećim osobama koje su neposredno vezane uz provedbu programa ili na zahtjev nadležnog tijela. Agencija odgovara za svu štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja u paket-aranžmanu od strane Agencije. Agencija je dužna pružiti pomoć ako se putnik nađe u poteškoćama izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći i nije moguće osigurati povratak putnika, Agencija je dužna snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako je Putnik prouzročio poteškoću namjerno ili nepažnjom, organizator može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova organizatora odnosno Agencije. Također, Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja, Putniku u poteškoćama, pružiti primjerne informacije o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i pri pronalaženju alternativnih programa.

 

10. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost nam je važna, stoga težimo prema jasnom informiranju o prikupljanju, korištenju, obradi Vaših osobnih podataka i informiranju s kime dijelimo Vaše osobne podatke prilikom korištenja usluga. Agencija se obvezuje čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o Putniku (njegove osobne podatke poput: ime i prezime, njegovu adresu i mjesto stanovanja, OIB, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, imena njegovih suputnika, kao i dodatne napomene koje Putnik sam istakne) i neće, osim uz odobrenje Putnika i zakonom propisanim slučajevima, dati na raspolaganje trećim osobama koje nisu vezane uz izvršenje programa niti koristiti u marketinške svrhe. Naša politika privatnosti usklađena je prema Općoj uredbi o zaštite podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) te Vas informiramo i time nudimo našim klijentima izbor o podacima koje prikupljamo, koristimo i dijelimo na način opisan u Zaštiti privatnosti (GDPR) kao i u ovim Uvjetima poslovanja. Putnik svoje osobne podatke daje dobrovoljno te prilikom potvrde rezervacije postaje suglasan da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu rezervacije i realizacije programa. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Agencija izričito navodi koji podaci su potrebni za izvršenje rezervacija i programa. Obavezujemo se pružati zaštitu podataka Putnika, na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Informiramo putnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koriste za newslettere. Svi djelatnici Agencije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

11. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja i/ili izleta (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U programima su navedene posebne napomene koje je potrebno znati prije potvrde rezervacije. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje u slučaju putovanja u inozemstvo. Putnik je dužan na zahtjev Agencije pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje i izvršavanje izleta, putovanja u paket-aranžmanu i rezervaciju smještaja. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje Agencija, a tiču se čuvanja svojim osobnih dokumenata i prtljage. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija ne odgovara za radnje putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Putnik je dužan, u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti Agenciju ili osobu koja je tu uslugu pružila, o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz ugovora što je prije moguće, a organizatora putovanja u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti tijekom putovanja, izleta i boravka u smještajnom objektu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje izvršitelju usluga ili u smještajnom objektu.

 

12. ZAMJENA PUTNIKA

Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi uslugama putovanja ako je o tome obavijestio Agenciju pisanim putem. Agencija će prihvatiti treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje te sklopiti Ugovor o putovanju. Zamijenjeni i novi putnik solidarno su odgovorni za plaćanje cijene i troškova izazvanih zamjenom. Putnik koji je spriječen započeti putovanje, mora obavijestiti Agenciju najkasnije sedam dana prije početka izvršavanja putovanja, izleta ili dolaska u smještajni objekt.
U situacijama izvanredne okolnosti, Putnik koji je spriječen započeti putovanje može obavijestiti Agenciju o zamjeni putnika neposredno prije kretanja na putovanje, izlet ili dolaska u smještajni objekt.

 

13. MALODOBNI PUTNIK
Malodobni putnik je svaka osoba mlađa od 18 godina. Malodobni putnik može sudjelovati na izletima, putovanju i boraviti u smještajnom objektu u pratnji roditelja ili skrbnika ili druge odgovorne osobe. Ukoliko malodobna osoba sudjeluje i koristi usluge Agencije bez istodobnog prisustva roditelja/skrbnika ili druge odgovorne osobe, mora dostaviti Agenciji i imati uz sebe pismenu suglasnost potpisanu od strane roditelja, skrbnika ili druge odgovorne osobe. Potpisom ugovora ugovaratelj – roditelj malodobnog djeteta – putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja i ugovorom, za što odgovara materijalno i kazneno. Alkohol i degustacije koje uključuju alkohol se ne poslužuju malodobnim putnicima..

 

14. AGENCIJA KAO POSREDNIK

Za sve programe gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti poslovanja osim u slučaju gdje Agencija nastupa kao ovlašteni posrednik odnosno nije glavni organizator programa. Agencija će obavijestiti Putnika ugovorom u kojem će biti posebno naznačeno da li nastupa kao odgovorni organizator ili posrednik. U slučaju posredovanja u navedenim uslugama, primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu usluga drugih organizatora. Kada Agencija nastupa kao posrednik, svjesno izabire treću osobu odnosno organizatora ili izvršitelja usluga predviđene programom te odgovara za njegov izbor.

 

15. ULOGA OSIGURAVATELJA
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.
Osiguravatelj Agencije: EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, www.euroherc.hr , telefonski broj Euroherc informacijskog centra u Daruvaru +385 (0)43 335 019. Polica 804202176 i 804202120. Cijene izleta i putovanja gdje Agencija nastupa kao odgovorni organizator, uključuju Osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana i Osiguranje jamčevina za turistički paket aranžman. Cijene izleta, paket-aranžmana i smještajnih objekata, gdje Agencija nastupa kako posrednik, vrijede osiguranja od odgovornog organizatora i izvršitelja usluga..

 

16. PUTNO OSIGURANJE
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi „paket” putnog osiguranja koje uključuje zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, troškova pomoći i povratka u mjesto polazišta, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage te osiguranje od otkaza nije uključeno u cijene usluga. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja i potpisom ugovora, Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija sudjeluje samo kao posrednik. Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Agencija će u tom slučaju isplatiti Putniku cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana. Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 8. ovih Uvjeta poslovanja.

 

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORAAko Putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se je pridržavati uputa organizatora/davatelja usluga o proceduri i surađivati sa pratiteljem putovanja kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. Ukoliko to ne bude moguće, Putnik je dužan s pratiteljem putovanja sastaviti pisanu potvrdu da se uzrok prigovora nije mogao otkloniti i po povratku s putovanja dostaviti reklamaciju Agenciji u roku od 8 dana. Agencija će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.
Agencija zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a Putnik nije surađivao sa pratiteljem putovanja.
Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, Putnik svoje eventualno nezadovoljstvo na pruženu uslugu Agencije ili u posebnim slučajevima davatelja usluga može podnijeti u pisanom obliku na navedene adrese:

 • E-pošta: info@ruralescapetours.com

 • Sjedište tvrtke: Stjepana Radića 3, 43284 Hercegovac

 • Adresa rada: Moslavačka 147, 43284 Hercegovac

Agencija će u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora odgovoriti na pisani prigovor Putnika. Putnik je dužan u svojem prigovoru navesti kontakt adresu za dostavu odgovora.
Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja ili organizatora usluge. Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora. Za to vrijeme putnik se odriče i davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu.
Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene programa. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete.
Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije organizatora ili davatelja usluge.

 

18. ZAKLJUČNE NAPOMENEOvi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Agencija sklapa s Putnikom. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u Ugovoru. Ova Opća pravila poslovanja vrijede od dana objave i temelj su načina poslovanja Agencije. Kupnjom izleta Putnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje osobne podatke Agenciji te dopušta da se isti koriste u cilju provedbe izleta i zaštite interesa Putnika u svim poslovima vezanim uz ugovoreno putovanje, izlet i smještaj. Isto uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama (pružatelj usluga, pratitelj putovanja, turistički vodič, smještajni objekti i sl.) koje su neophodne za realizaciju ugovorenog programa. Informacije na ovim stranicama i u ovim Općim uvjetima smatraju se ispravnima u trenutku unošenja. Svi podaci redovito će se pregledavati, a eventualne greške odmah uklanjati. Agencija zadržava pravo promjene podataka na ovim stranicama bez posebnog upozorenja. Službena stranica (www.ruralescapetours.com) Agencije može sadržavati poveznice na stranice drugih tvrtki ili organizacija. Poveznice su samo za Vašu informaciju, a Agencija ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica. Potvrdom rezervacije Putnik potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima poslovanja te pristaje pridržavati se navedenih pravila.
Dokumenti poput Rezervacije i načini plaćanja, Zaštita privatnosti (GDPR), Korištenje kolačića i Obavijest o načinu podnošenja prigovora sastavni su dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

Datum objave: 25.5.2018.

Ažurirano: 28.5.2021.

 

Odgovorni organizator i ovlašteni posrednik:
RURAL ESCAPE TOURS j.d.o.o.
Turistička agencija
Stjepana Radića 3, 43284 Hercegovac
OIB:58780551453

bottom of page